Op alle werkzaamheden, opdrachten en diensten van Harten & Partners' zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Door het aangaan van een overeenkomst met 'Harten & Partners' gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden op de overeenkomst:

1.    Definities:

Harten & Partners is de handelsnaam van de besloten vennootschap Deurwaarderskantoor Den Haag b.v. gevestigd te Den Haag, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, verder te noemen Harten. De handelsnaam kan ook gevoerd worden door contractuele samenwerkingspartners van Harten & Partners;

 Opdrachtgever:

de (rechts)persoon die met Harten een overeenkomst heeft gesloten of Harten verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.

Opdrachtnemer:  Harten

Ambtelijke werkzaamheden:

de werkzaamheden als bedoeld in art. 2 van Gerechtsdeurwaarderswet, welke Harten aan door een gerechtsdeurwaarder laat verrichten;

Niet-ambtelijke werkzaamheden:

A. die werkzaamheden die niet vallen onder de definitie van ambtelijke werkzaamheden,

B. de werkzaamheden op het gebied van incasseren van vorderingen, het geven van adviezen, het verlenen van rechtskundige bijstand, het voeren van procedures,

C. het indienen van procesinleidende en/of processuele stukken, het verrichten van rolhandelingen, het compareren ter terechtzitting, de afwikkeling van executoriale titels en alle daarmee verbandhoudende werkzaamheden;

Geïncasseerde bedragen:

die bedragen die na opdrachtverlening aan de opdracht-nemer voor- of ten behoeve van de schuldenaar worden voldaan, ongeacht of deze betaling aan de opdrachtnemer worden voldaan of rechtstreeks aan de opdrachtgever of een derde. Betaling in natura of andere in de plaats van het geldbedrag komende prestaties worden als geïncasseerd bedrag aangemerkt.

 2.             Dienstverlening:

 2.1            minnelijke fase:

Betreft de fase waarin een opdracht aan opdrachtnemer wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke- en niet ambtelijke werkzaamheden tot het moment dat er gerechtelijke maatregelen ter invordering dienen te worden genomen. De werkzaamheden omvatten: het beoordelen van een vordering op juridische, financiële en praktische haalbaarheid, het aanmanen van een schuldenaar, het corresponderen met de schuldenaar of diens gemachtigde, het voeren van overleg met opdrachtgever, het(doen) plegen van (summier) verhaalsonderzoek, het   beoordelen van betalingsvoorstellen, het administreren en bewaken van betalingsregelingen, het verrichten van incassowerkzaam-heden;

 2.2            preprocessuele fase:

Betreft de fase waarin een opdracht aan de opdrachtnemer wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke- en niet ambtelijke werkzaamheden vanaf het moment dat er in de minnelijke fase onvoldoende resultaat wordt bereikt tot het moment dat er feitelijk gerechtelijke maatregelen ter invorderingen dienen te worden genomen. De werkzaam-heden omvatten: het bepalen van de processtrategie, de te nemen gerechtelijke maatregelen en eventuele bewarende maatregelen;

2.3       processuele fase:

Betreft de fase waarin een opdracht aan de opdrachtnemer wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke- en niet ambtelijke werkzaamheden vanaf het moment dat er gerechtelijke maatregelen ter invordering dienen te worden genomen tot het moment dat aan de gerechtelijke procedure of de begeleiding hiervan door de opdrachtnemer een einde is gekomen;

2.3.1         procesinleiding:   

het verrichten van de door de opdrachtgever verlangde procesinleidende ambtshandelingen, conservatoire maatregelen daaronder begrepen;

2.3.2         rolwaarneming:

het indienen en/of doorleiden van procesinleidende en processuele stukken, het verrichten van rolhandelingen alsmede het kort beoordelen van het vonnis ten opzichte van de ingestelde vorderingen en bij geconstateerde substantiële afwijking de opdrachtgever daarvan in kennis stellen en de verdere behandeling opschorten tot diens standpunt bekend is;

2.3.3         zittingswaarneming:

in zaken niet vallende onder paragraaf 2.3.2: het waarnemen van  zittingen waarbij de opdrachtgever de verschijning van de opdrachtnemer of diens plaatsvervanger verlangt, ter begeleiding van de procespartij(en), als gemachtigde, of anderszins ter waarneming, waaronder getuigenver-hoor, decente e.d.;

2.3.4         procesvoering:

het (doen) voeren van een gerechtelijke procedure, conser-vatoire maatregelen daaronder begrepen, waarbij de inhoudelijke procesvoering door of onder verantwoordelijk-heid van de opdrachtnemer of diens plaatsvervanger wordt gevoerd;

2.3.5         beoordeling procesresultaat:

het inhoudelijk beoordelen van het vonnis ten opzichte van de ingestelde vordering en daarbij adviseren omtrent de mogelijkheden en kansen voor wat betreft het instellen van rechtsmiddelen tegen het vonnis;

2.4            postprocessuele fase:

Betreft de fase waarin er een gerechtelijke beslissing of anderszins voor executie vatbare titel voorligt en een opdracht aan de opdrachtnemer wordt gegeven tot het verrichten van ambtelijke- en niet ambtelijke werkzaam-heden;

2.4.1         betekening:

het betekenen van de voor tenuitvoerlegging vatbare titel aan de schuldenaar en/of één of meer derden;

2.4.2         executiebehandeling:

het verrichten van een of meer ambtshandeling(en) in het  kader van de tenuitvoerlegging van een executoriale titel;

2.4.3         executiewerkzaamheden:  

het beoordelen welke ambtshandelingen het meest effectief  zouden moet worden genomen om te komen tot nakoming van de in de titel opgenomen veroordeling(en);

2.4.4         minnelijke executiefase:

het beoordelen van de vordering op financiële en praktische haalbaarheid, het aanmanen van de schuldenaar, het corresponderen met schuldenaar of diens gemachtigde, het overleggen met opdrachtgever, het (doen)plegen van verhaalsonderzoek, het beoordelen van betalingsvoorstellen,  het administreren en bewaken van betalingsregelingen, het  verrichten van incassowerkzaamheden;

2.5            buitenprocessuele fase:

Betreft de fase waarin een opdracht aan de opdrachtnemer wordt gegeven die niet betrekkelijk is tot het verrichten van ambtelijke werkzaamheden, incassowerkzaamheden of procesvoering;

De werkzaamheden omvatten: het beoordelen van (juridische) problemen, geven van adviezen, begeleiding, detachering, interim creditmanagement en alle overige werkzaamheden die door de opdrachtgever worden verlangd en door de opdrachtnemer in het kader van zijn bedrijfsvoering aan opdrachtgevers wordt aangeboden;

3.     Tarieven:

De Tarieven voor de door de opdrachtnemer te verrichten ambtelijke en niet ambtelijke werkzaamheden zijn opgenomen in een afzonderlijke tarieven lijst, waarvan de meest recente uitgave steeds geacht wordt deel uit te maken van deze voorwaarden;

1. In alle zaken waarin opdrachtnemer een dossier moet aanleggen en gegevens in de administratie moet verwerken, wordt opdrachtgever aan opdrachtnemer een basisvergoeding van € 50,00 verschuldigd;

2. Voor incassowerkzaamheden zal opdrachtnemer over de daadwerkelijke ontvangen bedragen, zowel rechtstreeks door de opdrachtgever als door opdrachtnemer, de volgende incassoprovisie bij opdrachtgever in rekening brengen:

Over de eerste € 25.000,00                         15 %

Over het meerdere tot € 50.000,00               12 %

Over het meerdere tot € 100.000,00            10 %

Over het meerdere tot € 250.000,00              8 %

Over het meerdere                                       3 %               

3. Voor uit te voeren ambtshandelingen zal opdrachtnemer in beginsel aan opdrachtgever een tarief in rekening brengen gelijk aan het schuldenaartarief overeenkomstig het bepaalde in het meest recente Besluit tarieven ambts-handelingen gerechtsdeurwaarders, tenzij naar oordeel van opdrachtnemer bijzonder omstandigheden aanleiding geven daarvan af te wijken, in welk geval de daadwerkelijke gemaakte kosten in rekening zullen worden gebracht; 

4.Voor kosten van rechtskundige bijstand in verband met betwiste vorderingen al dan niet in verband met gerechtelijke procedures en dwangmiddelen, en voor kosten van te verrichten juridische werkzaamheden , waaronder die in verband met correspondentie advies en overleg met betrekking tot gerechtelijke invordering, zal opdrachtnemer aan opdrachtgever een honorarium in rekening brengen van € 100,00 per uur of een gedeelte van een uur, te vermeerderen met alle kosten van derden, zoals de kosten van advocaten, ambtelijke deurwaarders- en gerechtelijke kosten, alsmede kosten van transport, opslag, en bewaring;

5. Voor alle zaken waarin een vordering oninbaar blijkt te zijn, brengt opdrachtnemer aan opdrachtgever de gemaakte kosten alsmede de voor haar verrichte werkzaamheden verschuldigde honorarium in rekening;

6. De verschotten die opdrachtnemer gedurende de uitvoering van enig opdracht door aan derden heeft betaald, worden naast de hiervoor genoemde tarieven voor de behandeling doorberekend aan de opdrachtgever.

Alle hierboven genoemde tarieven zijn exclusief de omzetbelasting.

4.     Overeenkomsten:

4.1 Alle door Harten gedane aanbiedingen of met een van hen afzonderlijk of gezamenlijk gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, worden beheerst door deze voorwaar-den. De opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van eventueel bestaande eigen algemene voorwaarden;

4.2 Alle door de opdrachtnemer gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Toezending van een offerte dan wel het doen van een aanbod verplicht de opdrachtnemer niet tot acceptatie van een opdracht. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, tenzij de Wet zulks verbiedt;

4.3 De opdrachtnemer is ook na beëindiging van de overeenkomst gerechtigd de bij haar in behandeling zijnde zaken met in achtneming van de bepalingen van de algemene voorwaarden uit te voeren tot en met de dag der afwikkeling;

4.4 Reclames met betrekking tot door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, verleende diensten of verstrekte gegevens dienen door de opdrachtgever, per aangetekende brief, binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn verricht, de diensten zijn verleend of de gegevens zijn verstrekt aan opdrachtnemer kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke hiervan zal iedere actie of rechtsvordering tegen opdrachtnemer vervallen c.q. niet ontvankelijk zijn, behoudens door opdrachtgever aan te tonen overmacht;

5.             Aansprakelijkheid:

5.1 De opdrachtnemer heeft met betrekking tot het welslagen van een opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer aansprakelijk zijn voor het behaalde resultaat. Elke vorm van incasso geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn;

5.2 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, onder welke benaming ook, welke de opdrachtgever lijdt door of vanwege de opdrachtnemer ingeschakelde derden;                 

5.3 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, onder welke benaming dan ook, die direct of indirect het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Daarbij is de opdrach-tnemer nimmer gehouden die verstrekte informatie op juistheid te controleren;

5.4 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de opdrachtgever in behandeling nemen en incasseren van de aangeboden vordering;

5.5 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door haar gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond dat er sprake  is van opzet of grove schuld;

5.6 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade van een opdrachtgever, tenzij de verzekeraar van de opdracht-nemer deze schade erkent en dekt;

5.7 Mocht de opdrachtnemer toch aansprakelijk worden geacht, dan zal deze aansprakelijkheid het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, of de dekking welke door de verzekeraar van de opdrachtnemer wordt gegeven of erkend, niet te boven gaan;

5.8 In het geval van overmacht is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade.

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische – en/of computerstoringen of andere ernstige storingen in het bedrijf van het de opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft de opdrachtnemer - naar haar keuze- het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat de opdrachtnemer  in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding;

5.9 De opdrachtnemer is niet  aansprakelijk voor koers en omrekeningsverschillen en/of transferproblemen met betrekking tot vorderingen op buiten Nederland wonende / gevestigde debiteuren en vorderingen welke in buitenlandse valuta luiden;

6.             voorschotten

6.1            De opdrachtnemer is gerechtigd voor acceptatie of  gedurende de uitvoering van enige opdracht een voorschot te verlangen tot zekerheid van de door haar te maken kosten en/of te betalen voorschotten. Indien storting van dit voorschot achterwege blijft is de opdrachtnemer gerechtigd de opdracht op te schorten of te beëindigen en is hetgeen opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd is, ineens en onmiddellijk opeisbaar;

6.2            niet-ambtshandelingen

De opdrachtnemer is gerechtigd voor acceptatie of  gedurende de uitvoering van enige opdracht een door haar te bepalen voorschot te verlangen ter dekking van de te maken kosten en/of te betalen verschotten;

6.3            saldering zaken t.b.v. voorschotten

Ingeval voor een opdrachtgever meerdere dossiers in behandeling zijn, wordt een eventueel positief saldo in het ene dossier ten gunste van de opdrachtgever, aangemerkt als een voorschot ter dekking van de nog te maken kosten en/of te betalen voorschotten in dat en de andere ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijnde dossiers, tenzij met de opdrachtgever andersluidende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de tussentijdse opdracht van de ontvangen gelden;

7.             betalingen

7.1            Voldoening van al hetgeen aan de opdrachtnemer verschuldigd is, dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen veertien dagen, nadat de opdrachtnemer haar declaratie aan haar opdrachtgever gezonden heeft, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is en een rentevergoeding verschuldigd wordt van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tussentijdse- en einddeclaraties. De opdrachtnemer is gerechtigd de afgifte van onder haar rustende bescheiden op te schorten tot haar declaraties zijn voldaan;

7.2            Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de gezonden declaraties te voldoen, verbeurt de opdrachtgever een contractuele boete ten bedrage van 15% van de openstaande declaraties, onverminderd de verschuldigde rente als in punt 6.1 genoemd. De opdrachtnemer is alsdan gerechtigd tot het (doen) nemen van incasso en/of rechtsmaatregelen;

7.3            Reclames naar aanleiding van declaraties van de opdrachtnemer dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij de opdrachtnemer te zijn ingediend. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn ter zake geldende betalingsverplichting op te schorten op grond van een ingediende reclame;

7.4            De opdrachtnemer is gerechtigd om door opdrachtgever aan haar verschuldigde bedragen te verrekenen met door de opdrachtnemer in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden;

7.5            De opdrachtnemer is gerechtigd om van de in opdracht van dezelfde opdrachtgever geïnde gelden een bepaald bedrag onder zich te houden bij wijze van voorschot als bedoeld in artikel 5;

8.             Personeelsclausule

8.1            De opdrachtgever verbindt zich geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, noch enige andere overeenkomst te sluiten, die meebrengt dat een betrokken medewerker van de opdrachtnemer zijn /haar werkzaamheden voor de opdrachtgever buiten de opdrachtnemer om verricht;

9.             Wijzigingen

9.1            De opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen of aan te vullen;

9.2            Wijzigingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden zijn voor betrokkenen bindend te rekenen van de dag dat deze zijn aangepast op de website van Harten, tenzij de betrokkene binnen één maand hierna aangetekend bezwaar maakt. Uitgezonderd prijswijzigingen blijven alsdan deze voorwaarden van kracht;

10.          Toepasselijk recht 

Op de betrekking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting relatief bevoegd;

 

Harten & Partners - Fiscale & Juridische diensten | info@hartenenpartners.nl